Naudingos nuorodos ir informacija

Duomenys apie Lietuvos kultūros paveldo objektus

Kultūros vertybių registras. Čia galite sužinoti, ar Jūsų namas yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, ar patenka į kultūros paveldo vietovės teritoriją, apsaugos zoną, kokios vertingosios savybės yra nustatytos konkrečiam statiniui, kokia jam priskirta teritorija. Jei ieškote daugiau informacijos apie objektą, atkreipkite dėmesį į pateiktą literatūros ir šaltinių sąrašą, prieinamus atsisiųsti statinio brėžinius, ikonografinę medžiagą ir kt.

KTU architektūros ir urbanistikos tyrimų centro duomenų bazė.

Medinės architektūros duomenų bazė.

Malūnų duomenų bazė.

Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų, savo senųjų pastato, gyvenvietės vaizdų ir kitų dokumentų galite ieškoti čia.  

Leidimų tvarkybos darbams išdavimas

Daug paprastų, leidimų nereikalaujančių pastato priežiūros darbų gali atlikti pats savininkas ar valdytojas. Tačiau vykdant vertingąsias savybes keičiančius tvarkybos darbus reikalingas Kultūros paveldo departamento leidimas. Leidimų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams išdavimą rasite čia.

Tvarkybos darbams atlikti reikalingas atitinkamas atestuotas specialistas, kuris parengtų projektą, atliktų darbus ar jiems vadovautų, bei už juos atsakytų. Atskirus darbus prižiūrimi specialisto gali atlikti ir neatestuoti pagalbininkai.

Specialistų sąrašai

Specialistų, atestuotų po 2017-03-01 sąrašas*
*žiūrėti skiltyje Atestavimo rezultatai, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų sąrašas.

Specialistų, atestuotų iki 2017-03-01 sąrašas.

Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių sąrašas.

Medžio meistrų draugijos narių sąrašas.

Finansavimas

Kultūros paveldo departamento (KPD) administruojamos programos

 • Paveldotvarkos programa.
  Iš valstybės biudžeto lėšų finansuojami Kultūros vertybių registre esančių objektų tvarkybos darbai. Paraiškas gali teik
  ti paskelbtų valstybės saugomais ir į Kultūros vertybių registrą įrašytų nacionalinio ir regioninio lygmens kultūros paveldo objektų valdytojai.
 • Kompensavimas.
  Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimas. Kompensacijos gali būti išmokėtos valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų valdytojams, kuriems yra įteikti jų valdomų kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentai ir kurie yra sudarę su Departamentu apsaugos sutartis, nustatančias šių kultūros paveldo objektų lankymo ir paveldosaugos sąlygas.
 • Apsaugos sutarčių sudarymas bei kompensacijų skyrimas.
 • LR ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje programa. Finansuojami Lietuvos Katalikų Bažnyčiai priklausančių kultūros paveldo objektų, kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, esančių viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinių), išsaugojimo darbai. Paraiškos teikiamos Departamento teritoriniams padaliniams kiekvienais metais iki rugsėjo 1 d.
 • Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinis finansavimas (iki 90 %).
 • Sakralinio kultūros paveldo aktualizavimo iniciatyvų paveldotvarkos programa.

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros (VSAA) administruojamos programos

 • Parama kultūros paveldo statinių, patenkančių į Vilniaus senamiesčio (u.k 16073) teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybai (iki 50 %) čia.
 • Parama daugiabučių namų, esančių Vilniaus senamiestyje (u.k 16073) ir jo apsaugos zonoje balkonų ir kitų fasado detalių (galimos) avarinės būklės likvidavimui (iki 50 %) čia.
 • Parama kultūros paveldo statinių, esančių kultūros paveldo vietovėse (Žvėryne u.k. 33652, 37976, Antakalnyje u.k. 16084, Naujamiestyje u.k. 33653, Šnipiškių dalies u.k. 12599, 33606, Tuputiškėse u.k. 33512, Rasų kolonijoje u.k. 16077) išorės tvarkybai  (iki 50 %)) čia.

Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programa

Parama teikiama savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbams. Tai savivaldybės teritorijoje esantys kultūros paveldo objektai ar kultūros paveldo statiniai, pastatai, esantys Kauno senamiesčio (u.k. 20171) ar Kauno miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu (u.k. 22149), teritorijoje. Kiekvienų metų pradžioje Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje skelbiama apie prašymų finansuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbus priėmimo pradžią ir galutinį prašymų pateikimo terminą.

Parama asbestinių stogų dangos keitimui

Informaciją rasite čia ir čia.

Klimato kaitos programa

LR Aplinkos ministerija, įgyvendinant Klimato kaitos programą, teikia paramą fiziniams asmenims, norintiems atnaujinti individualius gyvenamuosius namus. Programos lėšomis gali būti finansuojamas ir stogo šiltinimas, ir naujo šlaitinio stogo įrengimas, įskaitant asbestinio stogo keitimą. LR Aplinkos ministerijos įsakymas “Dėl asbesto šalinimo veiksmų plano patvirtinimo” Nr. D1-243, 11 punktas (galiojanti suvestinė 2019-01-01).

Asbesto turinčių atliekų nemokamas surinkimas Vilniuje

Prašymus dėl išvežimo Vilniečiai turi pateikti iki 2021 m. vasario 3 d. čia.

Europos Sąjungos parama

Europos Sąjungos parama kultūros paveldo valdytojams.

Patarimai objektų valdytojams

Atmintinės ir leidiniai lietuvių kalba

Metodiniai leidiniai apie medinių namų priežiūrą, gaisrų prevenciją ir kultūros paveldo tyrimus.

Švedijos valstybinio kultūros vertybių apsaugos departamento medžiaga apie senų pastatų tvarkymą ir priežiūrą lietuvių kalba. Nuoroda.

Daug naudingos informacijos apie medinių pastatų priežiūrą, dažymą, kenkėjus verstame leidinyje „Norvegijos medinio paveldo apsaugos patirtis“.

Atmintinės apie stogų dengimą mediniuose kultūros paveldo objektuose:

Molio čerpių stogai.

Gontų, lentelių ir skiedrų stogai.

Skardos stogai.

Praktiniai patarimai savininkams (užsienio kalbomis)

Praktiniai patarimai apie istorinių pastatų priežiūrą, tvarkymą, medžiagas ir gaminius, šiltinimą ir kt. (anglų k.).:

Historic EnglandTechnical Conservation Guidance and Research.

Historic Environment Scotland leidiniai čia ir čia.

Technical Preservation Services, Preservation Briefs ir case studies in historic preservation.

Building Conserervation straipsniai.

Praktiniai patarimai savininkams (olandų k.), nuoroda.

Istoriniams statiniams būdingų pažeidimų atlasas (anglų k.), nuoroda.

Finansavimas

Projektas finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo kultūros programos 2014–2021 m. lėšų. Projekto pavadinimas: „FIXUS“, projekto kodas: LT04-2-KM-TF-001.

Projektui įgyvendinti skiriama iki 1 611 765 eurų, iš kurių iki 1 370 000,25 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 241 764,75 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. – 2022 m. gruodžio 9 d.

Daugiau informacijos apie EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus: www.norwaygrants.lt