Apie mus

Apie FIXUS Mobilis

Į nekilnojamųjų Kultūros vertybių registrą Lietuvoje yra įtraukta daugiau nei 26 000 pavienių ar į kompleksus įeinančių objektų. Lietuva pasižymi didele kultūros paveldo objektų tipologine įvairove – nuo nedidelių etnoarchitektūrinių sodybų iki didingų visuomeninės, gynybinės ar sakralinės paskirties pastatų, nuo medinių iki mūrinių objektų.

FIXUS Mobilis tikslas – gerinti kultūros paveldo valdymą skatinant prevencinę priežiūrą, nes prižiūrėti visada yra lengviau ir pigiau, negu remontuoti ar restauruoti, be to, taip išsaugomas paveldo objekto autentiškumas. Nuo 1973 m. Nyderlanduose veikianti prevencinės priežiūros sistema Monumentehwacht tą įrodė praktiškai, jos patirtis perimta Slovakijos Pro Monumenta, o nuo 2019 m. – ir FIXUS Mobilis Lietuvoje.

FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros sistema skirta gerinti bendrą kultūros paveldo būklę, skatinant nuolatinę kultūros paveldo objektų priežiūrą. Kultūros infrastruktūros centro Kultūros paveldo objektų priežiūros ir konsultavimo grupėje FIXUS Mobilis veikia 3 komandos po tris specialistus, lankančios objektus mikroautobusais – mobiliomis dirbtuvėmis, o sklandžią grupės veiklą užtikrina bei įvairius organizacinius ir administracinius klausimus sprendžia grupės vadovė, jos pavaduotoja ir veiklos koordinatorė. FIXUS Mobilis grupėje dirba įvairių sričių kvalifikuoti paveldo apsaugos specialistai: architektai, inžinieriai, meistrai, atliekantys priežiūros darbus ir teikiantys konsultacijas paveldo objektų valdytojams. Cheminiai ir biologinio užterštumo tyrimai atliekami laboratorijoje. FIXUS Mobilis teikia konsultacinę ir praktinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams: atlieka išsamią statinių apžiūrą ir jų būklės vertinimą, nedidelės apimties prevencinės priežiūros darbus (pagal poreikį) ir pateikia būklės vertinimo ataskaitą su individualiomis rekomendacijomis dėl tolesnių tvarkymo darbų, taip pat kalendorinį prevencinės priežiūros planą. Tokiu būdu gilinamos kultūros paveldo valdytojų žinios apie turimą objektą, jo priežiūrą, užkertamas kelias didesniems pažeidimams, kuriems po tam tikro laiko reikėtų rimtesnių tvarkybos darbų.

Norintys gauti FIXUS Mobilis konsultacijas ir pagalbą kultūros paveldo objektų savininkai ir valdytojai kviečiami užpildyti objektų apžiūros Prašymą. FIXUS Mobilis paslaugos valdytojams suteikiamos nemokamai. Per metus komandos aplanko 70 kultūros paveldo objektų.

FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros sistema sukurta per 3 metų projekto “FIXUS” įgyvendinimo laikotarpį, paslaugos suteiktos 200 objektų. Projekto metu (2019-2023 m.) pagrindinis veiklos vykdytojas buvo Kultūros paveldo centras bei projekto partneriai –  Kultūros infrastruktūros centras, Kultūros paveldo departamentas, “KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter” (Norvegija) ir “Riksantikvaren” (Norvegija), kurie yra atsakingi už Norvegijos teritorijų, bažnyčių ir kultūros paveldo valdymą.

Projekto tęstinumo laikotarpis po projekto įgyvendinimo – 5 metai. Tęstinumo laikotarpis vykdomas Kultūros infrastruktūros centre: nuo 2023 m. FIXUS Mobilis tapo KIC struktūros dalimi – Kultūros paveldo prevencinės priežiūros ir konsultavimo grupe FIXUS Mobilis. 2023‑2028 m. laikotarpyje FIXUS Mobilis lankytų objektų sąrašas pasipildys dar 350.

Šalia praktinės pagalbos, teikiamos paveldo objektų savininkams konkrečiuose objektuose, FIXUS Mobilis rengia edukacinę medžiagą, organizuoja viešus pristatymus, konsultacijas, seminarus ir praktinius mokymus, skirtus kultūros paveldo savininkams ir valdytojams, istorinių pastatų savininkams, bendruomenėms ir visiems, besidomintiems kultūros paveldu, istorinių pastatų išsaugojimu, norintiems pagilinti savo teorines žinias ir patobulinti praktinius įgūdžius.

2023-2025 m. Kultūros paveldo objektų priežiūros ir konsultavimo grupė FIXUS Mobilis įgyvendina projektą „Apsaugok ir sutaupyk: paveldo prevencinė priežiūra“, kuris yra 2021-2030 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės dalis. Įgyvendinant projektą, siekiama skleisti kultūros paveldo objektų priežiūros gerąją praktiką, suteikiant kultūros paveldo objektų ir istorinių statinių valdytojams bei plačiajai visuomenei prevencinės priežiūros praktines žinias bei padaryti jas labiau prieinamas. Projekto metu kuriami tematiniai edukaciniai video filmai, kuriuose, demonstruojant priežiūros darbus, perduodama FIXUS Mobilis specialistų sukaupta geroji prevencinės priežiūros praktika, organizuojami prevencinės priežiūros mokymai (sekite Naujienas), kuriama vieša meistrų ir prevencinės priežiūros specialistų kontaktinė duomenų bazė, kuria siekiama skatinti aktyvų paslaugų teikėjų ir pastatų valdytojų bendradarbiavimą. Daugiau informacijos apie vykdomą projektą rasite Pasidairyk pats polapyje.

Aktualios naujienos apie FIXUS Mobilis renginius ir kita naudinga informacija skelbiama mūsų internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose – sekite Naujienas ir mūsų paskyras Facebook, Instagram bei YouTube, supažinkite su informacija skiltyje Naudinga žinoti.

 

Interaktyvus FIXUS Mobilis apžiūrų žemėlapis (2023 m.)

Pateiktos ataskaitos

Interaktyvus FIXUS Mobilis apžiūrų žemėlapis (2019-2022 m.)

Pateiktos ataskaitos

Komandos nariai

Erika Kielė
Projekto vadovė
erika@fixusmobilis.lt
+370 664 56 836

Viltė Janušauskaitė
Projekto vadovė
vilte@fixusmobilis.lt
+370 626 50 739

Milda Petrokaitė
Projekto koordinatorė
milda@fixusmobilis.lt
+370 619 73483

Marius Skerniškis
Prevencinės priežiūros specialistas – vadovas
marius@fixusmobilis.lt

Emilija Armakauskaitė
Prevencinės priežiūros vadovė – architektė
emilija@fixusmobilis.lt

Saulius Ušpalis
Prevencinės priežiūros vadovas – konstruktorius
saulius@fixusmobilis.lt

Kęstutis Minderis
Prevencinės priežiūros specialistas – meistras
kestutis@fixusmobilis.lt

Rolandas Juodgudis
Prevencinės priežiūros specialistas – meistras
rolandas@fixusmobilis.lt

Tomas Talalas
Prevencinės priežiūros specialistas – meistras
tomas@fixusmobilis.lt

Inga Vilkaitytė
Prevencinės priežiūros specialistė – architektė
inga@fixusmobilis.lt

Viktorija Siaurusevičiūtė
Prevencinės priežiūros specialistė – architektė
viktorija@fixusmobilis.lt

Laura Gaižutytė
Prevencinės priežiūros specialistė – architektė
laura@fixusmobilis.lt

Tęstinumo vykdytojas

BĮ Kultūros infrastruktūros centras

BĮ Kultūros infrastruktūros centras įsteigtas 2020 m. balandžio 1 d. pertvarkymo būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 1152 „Dėl valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ pertvarkymo“. Kultūros infrastruktūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Pagrindiniai Centro veiklos tikslai yra įgyvendinti paveldotvarkos programas ir kultūros ministro valdymo srityje esančių įstaigų infrastruktūros modernizavimo programas.

FIXUS Mobilis projekto 2019-2023 m. įgyvendinimas

Vykdytojas - Kultūros paveldo centras (KPC)

BĮ Kultūros paveldo centras renka materialiąją kultūros paveldo išraišką apibūdinančią, fiksuojančią dabartį ir praeitį informaciją, ją kaupia, tikslina ir sistemina; atlieka istorinius ir fizinius tyrimus (išskyrus žvalgomuosius ir detaliuosius archeologinius tyrimus), susijusius su kultūros paveldu, bei kaupia, tvarko ir rengia su tuo susijusius dokumentus ir informaciją; teikia sukauptus duomenis Kultūros paveldo departamentui; vykdo specialiosios paveldosaugos bibliotekos veiklą.

Partneris - BĮ Kultūros infrastruktūros centras

BĮ Kultūros infrastruktūros centras įsteigtas 2020 m. balandžio 1 d. pertvarkymo būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 1152 „Dėl valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ pertvarkymo“. Kultūros infrastruktūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Pagrindiniai Centro veiklos tikslai yra įgyvendinti paveldotvarkos programas ir kultūros ministro valdymo srityje esančių įstaigų infrastruktūros modernizavimo programas.

Partneris - Kultūros paveldo departamentas

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos funkcijas: prižiūri ir tvarko kultūros vertybes, vykdo kultūros paveldo objektų apskaitą, priežiūrą ir kontrolę, administruoja Kultūros vertybių registrą, vykdo kultūros paveldo sklaidą, dalyvauja tarptautinėse kultūros paveldo apsaugos programose ir projektuose. Departamentas prisideda prie nacionalinės politikos formavimo ir įgyvendinimo kultūros paveldo apsaugos srityje.

Departamento misija – išsaugoti Lietuvos kultūros paveldą ir perduoti ateities kartoms kaip tautos savasties išlikimo garantą, kraštovaizdžio sudėtinę dalį bei Lietuvos įvaizdžio formavimo priemonę, sudarant sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis.

Partneris - „Riksantikvaren“ (Norvegija)

Riksantikvaren yra Norvegijos kultūros paveldo direktoratas, įkurtas 1912 m. Direktoratas yra atsakingas už Norvegijos archeologijos, architektūros paminklų bei vietų ir kultūrinės aplinkos priežiūrą, kultūros paveldo išsaugojimą ateities kartoms, visuomenės švietimą ir sąmoningumo didinimą apie kultūros paveldo vertę. Užtikrina visuomenės interesų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, gynimą. Riksantikvaren vadovauja Norvegijos delegacijos komiteto darbui, glaudžiai bendradarbiaudama su Klimato ir aplinkos ministerija ir Norvegijos aplinkos agentūra. Taip pat bendradarbiauja tarptautiniuose projektuose pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. Iki 2022 m. Norvegija yra UNESCO pasaulio paveldo komiteto narė.

Partneris - „KA“ (Norvegija)

R„KA“ – Norvegijos bažnyčių darbdavių asociacija, burianti Norvegijos profesionalų bendruomenę, atsakingą už bažnyčių pastatų ir kapinių priežiūrą. Asociacija teikia kapinių, objektų tvarkymo, kultūros paveldo, finansų, viešųjų ryšių ir kitas konsultacijas, organizuoja mokymus, kursus darbuotojams ir sąjungų atstovams.

KA šiuo metu buria apie 500 narių, kurie yra susiję su Norvegijos bažnyčia, tačiau nariu gali tapti bet kuri krikščionių konfesija ar kita krikščioniška veikla paremta organizacija.

Finansavimas

2019-2023 m. projektas finansuotas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo kultūros programos 2014–2021 m. lėšų. Projekto pavadinimas: „FIXUS“, projekto kodas: LT04-2-KM-TF-001.

Projektui įgyvendinti skirta iki 1 611 765 eurų, iš kurių iki 1 370 000,25 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 241 764,75 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. – 2023 m. sausio 9 d.

Daugiau informacijos apie EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus: www.norwaygrants.lt

Nuo 2023 m. FIXUS Mobilis tęstinė veikla finansuojama iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.

Ieškote meistro?
Padėsime!

Nors nuolatinė pačių paveldo šeimininkų priežiūra – nepamainoma, tam tikrais atvejais kvalifikuoto specialisto pagalba vis dėlto neišvengiama. Kad prireikus meistro paieškos neužtruktų, mes jau kaupiame paveldo priežiūros specialistų visoje Lietuvoje kontaktus!

Kontaktų duomenų platforma
Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.