Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymas Kultūros infrastruktūros centre

Kultūros infrastruktūros centras (Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, el. p. kic@kulturosic.lt) tvarko asmens duomenis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Kultūros infrastruktūros centras tvarko duomenų subjektų asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu: 1) jo sutikimu; 2) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas; 3) kai tvarkyti asmens duomenis Kultūros infrastruktūros centrą įpareigoja atitinkami teisės aktai; 4) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Kultūros infrastruktūros centro teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).

Duomenų subjektas turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

 • teisė gauti informaciją apie savo duomenų tvarkymą;
 • teisė susipažinti su duomenimis;
 • teisė reikalauti ištaisyti duomenis;
 • teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisė apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisė į duomenų perkeliamumą;
 • teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę.

Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu kreipiasi duomenų subjekto atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinę informaciją, atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinę informaciją, informaciją, kokias teises ir kokiu mastu pageidauja įgyvendinti, kokiomis aplinkybėmis jo asmens duomenys galėjo būti surinkti, kokiu būdu pageidauja gauti atsakymą, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą atstovavimo dokumento kopiją.

Asmuo atsakingas už asmens duomenų tvarkymą

Jeigu norite pranešti apie duomenų apsaugos pažeidimų apraiškas Kultūros infrastruktūros centre ar pateikti pasiūlymus dėl duomenų apsaugos priemonių tobulinimo, prašome juos siųsti el. pašto adresu dap@kulturosic.lt. Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į asmenį, paskirtą už asmens duomenų tvarkymą visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Siekiant užtikrinti konfidencialumą ir kreipiantis į Kultūros infrastruktūros centrą paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta Kultūros infrastruktūros centrui, asmeniui atsakingam už asmens Duomenų tvarkymą.

Jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Kultūros infrastruktūros centro atsakingam darbuotojui, kuris tvarko konkretaus duomenų subjekto asmens duomenis, duomenų subjektas jam privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

Jeigu prašymas pateikiamas paštu arba per pasiuntinį, kartu su prašymu turi būti pateikiama patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

Jeigu prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises forma

Informaciją apie Kultūros infrastruktūros centre vykdomą asmens duomenų tvarkymą galite gauti pateikę užklausą el. p. dap@kulturosic.lt.

Slapukai

Dėl naudojamų slapukų, interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ tam tikras parinktis: registracijos vardą, kalbą ir panašiai. Tai taip pat yra vienas iš įrankių statistinės informacijos rinkimui apie svetainės lankomumą.

Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o mes galėtume lankytoją (Duomenų subjektą), kaip platformos naudotoją, lankytoją, atpažinti apsilankius mūsų svetainėje ir Kultūros paveldo objektų prevencinės priežiūros sistemoje. Slapukų pagalba galime susieti naudotojo, lankytojo apsilankymo, paraiškos pildymo istoriją, kitus duomenis, surinktus naudojantis Kultūros paveldo objektų prevencinės priežiūros sistema, su Jūsų naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti naudotojo, lankytojo galimybę naršyti patogiau, teikti patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie naudotojo, lankytojo elgesį, tokiu būdu tobulinant tiek svetainę, tiek aptarnavimą.

Trečiųjų šalių slapukai (pvz., Google Analytics) yra nustatyti duomenų valdytojų, kurie nėra sistemos, kurioje lankosi naudotojas, operatoriai ir naudojami duomenų analizės tikslais. Mūsų sistema taip pat nustato slapukus, priklausančius trečiosioms šalims, kurie buvo įdiegti su lankytojo išankstiniu sutikimu. Šios trečiosios šalys gali turėti prieigą prie informacijos, surinktos per jų naudojamus slapukus.

Siekiant, kad Jūs geriau suprastumėte kokius slapukus Įstaiga renka, taip pat kokia yra kiekvieno iš šių slapukų paskirtis, kategorija ir galiojimo terminas, žemiau pateikiame slapukų aprašymą bei lentelę su faktiškai mūsų naudojamais slapukais.

Pagal kategoriją slapukai skirstomi į šias grupes:

 • Būtinieji slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini, kad internetinė svetainė veiktų tinkamai.
 • Funkciniai slapukai – tai slapukai, kurių paskirtis yra pakartotinai besinaudojančio svetainės naudotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti internetinėje svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus.
 • Statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami internetinės svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai.
 • Reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.

Pagal talpinimo trukmę slapukai skirstomi į šias grupes:

 • Seanso – tai laikini slapukai, egzistuojantys tik tol, kol esate prisijungę prie internetinės svetainės. Seanso slapukai leidžia internetinei svetainei įsiminti, kokias nuostatas buvote pasirinkę, kai lankėtės ankstesniame puslapyje, todėl perėjus į kitą puslapį Jums nebereikės iš naujo įvesti šios informacijos.
 • Ilgalaikiai – tai slapukai, liekantys jūsų įrenginyje po to, kai apsilankote Bendrovės internetinėje svetainėje. Kai grįšite į Bendrovės internetinę svetainę, šie slapukai padės atpažinti Jus kaip unikalųjį lankytoją.

Mes renkame šiuos slapukus:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
PHPSESSID Išlaiko vartotojo sesijos duomenis visose puslapio užklausose. Įeinant į interneto svetainę Seanso Unikalus ID
_ga Naudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Įeinant į interneto svetainę 2 metai Unikalus ID
_gat Naudojamas riboti kreipimusi skaičiui į doubleclick.net. Įeinant į interneto svetainę 1 minutė 1
_gid Naudojamas statistinei informacijai rinkti. Įeinant į interneto svetainę 24 valandos Unikalus ID
cookies_choice Identifikuoti ar lankytojas sutiko su slapukais Įeinant į interneto svetainę ir paspaudus "Sutinku" mygtuką 1 metai yes / no
platform_popup_cookie Identifikuoti ar lankytojui parodytas meistrų platformos modalinis langas Įeinant į meistrų platformos vidinį puslapį 30 dienų yes / no

Informaciją apie tai, kaip Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir nebepriimti slapukų, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Sutikimas

Pateikdami savo asmens duomenis Fixus Mobilis sistemoje, Jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi www.fixusmobilis.lt kaip išdėstyta šiose sąlygose.

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tokio sutikimo atšaukimas neužkirs Jums kelio toliau naudotis mūsų sistema, tačiau tai reikš, kad negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų ir/ar paslaugų. Savo sutikimus Jūs galite atšaukti ar iš naujo suteikti pateikdami atitinkamai atnaujintą informaciją susisiekę su mumis šioje tvarkoje nurodytais būdais ir kontaktais. Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei tai numato įstatymas ir/ar reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ir/ar ieškinių.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą Kultūros Infrastruktūros Centre gali būti atnaujinama apie atnaujinimus paskelbus Interneto svetainėje bei pateikus naują informacijos variantą kartu su atliktų korekcijų datomis. Duomenų subjektai supranta, kad tęsdami naudojimąsi www.kulturosic.lrv.lt, svetaine, fixusmobilis.lt sistema po padarytų atnaujinimų, jie patvirtina, jog susipažino ir neprieštarauja atliktiems pakeitimams. Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

DUK

Daugiau informacijos

Naudinga žinoti

Daugiau informacijos

Ieškote meistro?
Padėsime!

Nors nuolatinė pačių paveldo šeimininkų priežiūra – nepamainoma, tam tikrais atvejais kvalifikuoto specialisto pagalba vis dėlto neišvengiama. Kad prireikus meistro paieškos neužtruktų, mes jau kaupiame paveldo priežiūros specialistų visoje Lietuvoje kontaktus!

Kontaktų duomenų platforma
Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.